Cesta k triatlonovému výslunní - 6let až 23let a více

24.04.2008 -
Velmi často je nám kladena otázka, jak začít trénink triatlonu s dětmi a jak postupovat. Není na to krátká a jednoduchá odpověě. Záleží nejen na věku dítěte, ale i na větším množství dalších faktorů.

Pokusím se tedy alespoň trochu odpovědět na některé otázky, které jsou s problematikou tréninku spojené. Jde o moje teoretické znalosti spojené s praktickými zkušenostmi z práce s našimi nejlepšími mladými závodníky z reprezentačních výběrů i z vlastní práce trenérské.

Etapy sportovního tréninku, které jsou předpokladem systematického dlouhodobého sportovního růstu.

Sportovní vývoj se celkem logicky v různých sportech odlišuje. Jinak probíhá ve fotbale, jinak v hokeji a jinak v gymnastice. Přesto existují pro všechna sportovní odvětví určité obecně platné zásady, které nám umožňují rozdělit dlouhodobý sportovní proces nebo chcete-li vývoj sportovce na několik etap, s přesně vymezenými úkoly, zaměřením obsahu a dle toho uplatňovanými zásadami tréninku. V teorii sportovního tréninku se tyto etapy nazývají

  • etapa sportovní předpřípravy
  • etapa základního tréninku
  • etapa specializovaného tréninku
  • etapa maximální sportovní výkonnosti

 A dále se praví, že jednotlivé etapy jsou obvykle dlouhé dva až tři roky, tvoří jeden celek, navzájem na sebe navazují a nelze jednu z nich vynechat, protože by se to mohlo projevit na budoucím vývoji sportovce. Každá z etap má své úkoly, zásady a složky tréninku.

Triatlon je mladý sport a nemá ještě rozpracovaný systém přípravy po etapách tak, jako jiné, již tradiční sportovní odvětví. Je zde totiž jeden háček. Tím je propojení tří rozdílných sportovních odvětví, jejichž etapy sportovního tréninku se jak časově, tak obsahově liší. Přesto v nich můžeme, i když navzájem časově posunutě, najít mnoho společných bodů jak v úkolech, tak v zásadách a pokud se na to podíváme očima triatlonisty, tak i ve složkách sportovní přípravy (kondiční, technická, taktická, psychologická příprava ). Z toho je zřejmé, že trénink triatlonu nemusí být nutně odděleným tréninkem jednotlivých sportů, ale tréninkem sportovní discipliny jako takové. Pro triatlon můžeme stanovit vlastní časový harmonogram jednotlivých etap. Do jejich triatlonové náplně, která má svá specifika, se ale celkem logicky promítají do větší či menší  míry etapy jednotlivých sportovních odvětví, které tvoří podstatu triatlonu. Plavání, cyklistiky, běhu.

Představme si stručný model etap sportovního tréninku v triatlonu, který je pro větší názornost (s malými odchylkami ) doplněn kategoriemi a odpovídajícím věkem. Pokud se podíváme na průměrný věk nejlepších světových triatlonistů, je zřejmé, že délka etap v triatlonu bude o trochu delší než v některých jiných sportech. Je to způsobeno charakterem i náročností samotného sportovního výkonu.

Etapa sportovní předpřípravy 

žáci 6 - 12 let
Je-li triatlon sportem, ve kterém jste se za svého potomka vzhlédli, dejte jej na plavání. Možná se v něm projeví takový plavecký talent, že na triatlon zapomenete. V opačném případě pamatujte, že bez velice solidní plavecké úrovně v dorosteneckém věku, to  v triatlonu k hvězdným výšinám nepovede. Jsou sice výjimky potvrzující pravidlo, ale velmi řídké. Čím později s plaváním začneme, tím hůře. Mezi šestým až devátým rokem věku je třeba naskočit do plaveckého tréninku!!

Asi sami nebo s triatlonovým trenérem si budete muset pohlídat dominující složku sportovní předpřípravy a to obsahově emocionální, pestrou a soutěživou kondiční přípravu. Jinak řečeno, budoucímu triatlonistovi by kondiční příprava, zaměřená plavecky, stačit neměla. Pohybová aktivita by měla vést k zabezpečení všestranného pohybového rozvoje, upevnění zdraví a zvyšování odolnosti. Dítě by si mělo osvojit návyk pravidelného cvičení a kladný vztah k tréninku. Tréninkový proces by se měl řídit zásadami všestrannosti, perspektivnosti, přiměřenosti, systematičnosti.
Pokud se již naše ratolest, náš svěřenec, přestal trápit se základy plavecké techniky a vše, co po nás požaduje obsah této etapy je bez problémů naplňováno nebo dokonce již naplněno, začneme postupně zařazovat mimo plavání i prvky specializované průpravy atletické a přibližně ve dvanácti letech cyklistické. I zde hraje zvládání správných pohybových návyků v senzitivním období nezastupitelnou roli. Převažuje všestrannost, technika, obratnost, rychlost. Vytrvalost by neměla být vnímána jako tréninkový prostředek, ale měla by se v určité míře realizovat nenásilnou a pro dítě přijatelnou (hravou) formou pohybu v přírodě. Nezapomínáme zimní přípravu zpestřit bruslením, běžkami, ale i sjezdovkami.
Jelikož v plavání je časový posun jednotlivými etapami rychlejší, měl by náš mladý sportovec do dvanácti let věku zvládat všechny plavecké způsoby a základy taktiky tohoto sportu.

Etapa základního tréninku - starší žáci 13 - 14 let
Rodiče berou často triatlon vážněji než jejich děti. Závody by ale měly být pouze zpestřením prázdnin a z dlouhodobého hlediska jsou důležitější věci než triatlonová vítězství.

V žákovských kategoriích je nárůst tréninkového zatížení s postupujícím věkem dán hlavně plaveckou přípravou. Naším hlavním triatlonovým cílem je v této etapě stále všestranně pohybově a kondičně připravený výborný plavec. I když jde z hlediska triatlonu o etapu základní, z hlediska plavání pomalu začíná etapa specializovaného tréninku.

Běh jako číslo dvě a cyklistika jako číslo tři v pořadí důležitosti jsou stále spíše doplňkem. Rozvíjíme zde to, co bylo již řečeno v etapě sportovní předpřípravy. Mladí sportovci mají  svůj růst opírat o všeobecnou přípravu a ne specializovanou. Měli by zvládnout co největší množství pohybových dovedností, základy techniky a taktiky atletických a cyklistických disciplín. V závodnících je také třeba udržovat zájem o sport a rozvíjet jejich teoretické znalosti. K již známým zásadám můžeme přidat zásadu postupného zvyšování zatížení. Jde o postupné a přiměřené zvyšování objemu zatížení, prodlužování doby tréninku, zvyšování frekvence tréninku. Nezapomínáme na střídání charakteru zatížení, odpočinku a regenerace.

Dorost 15 - 16 let
Začíná se rýsovat triatlonista a je období puberty. Právě zde mohou nastat ještě větší rozdíly mezi akcelerovanými a retardovanými jedinci, které se projevovaly již v předchozích letech.. Nedejte se odradit. Mladí závodníci by měli být stále ještě více plavci, i když jim začínají roky triatlonového rozvoje. Rozplánujte si je rozumně.

Pořád jsme v etapě základního tréninku se všemi zásadami již výše uvedenými. V období puberty může docházet v důsledku růstu k určitým problémům s nácvikem a zvládáním techniky. Tu je třeba neustále "přebudovávat" souběžně s měnícími se tělesnými parametry. Také zvýšený důraz na psychologickou přípravu má v tomto období své opodstatnění.

Z triatlonového pohledu je vhodné v patnácti až šestnácti letech zvýšit podíl cyklistiky a to po všech stránkách. Zvláště zažití správné techniky a taktiky jízdy včetně přirozeného pohybu ve skupině závodníků je důležité.

Etapa specializovaného tréninku

dorost 17-18 let
Bez vlastního zájmu a ctižádosti se profilovat v tomto sportu nejde. Končí puberta a síly se vyrovnávají. Závodníci ve snaze nezaostat často začínají absolvovat neúměrné tréninkové dávky. Motivace je obrovská. Starší dorostenci se již často cítí ostřílenými a hotovými závodníky. O to víc zde platí již staré známé. Nezapomínat se stále věnovat kontrolování a zdokonalování techniky.

Z hlediska plavání se již dostáváme do etapy závěrečné, maximální sportovní výkonnosti. Osmnáctiletý závodník by měl být již vybaven dobrými, technicky téměř dokonalými a rychlostně podloženými základy pro běh a cyklistiku. Nejlepší by měli v jednotlivých disciplínách dosahovat výkonnosti na úrovni I.VT svých vrstevníků, specialistů na daný sport.

Úkoly v etapě specializovaného tréninku by měly řešit další rozvoj pohybových schopností, rozšiřovaní zásoby pohybových dovedností a upevňování životního způsobu, daného převážně trojúhelníkem škola-rodina-sport. Zásada specializované všestrannosti nás nabádá k plynulému přechodu obecných pohybových schopností a dovedností k specifickému triatlonovému projevu. Nezapomínejme také na zásadu postupného nárůstu zatížení a zásadu komplexnosti. Ta nás v tomto věku nabádá k chápání triatlonu jako celku a k tomu postupně přizpůsobovanému tréninku, např. z hlediska přechodu z jedné části triatlonu do druhé.

Junioři 19 - 20 (21)let
Otvírá se svět velkých závodů a začíná se výrazněji projevovat triatlonový talent. Dochází ke konfrontaci sil s dospělými závodníky a přicházejí první i když ojedinělé velké úspěchy, ale také neúspěchy. Láme se triatlonový chleba. "Velké" závody začínají rozvíjet psychické vlastnosti potřebné k jejich zvládnutí. Spolupráce trenéra je v této oblasti nutná. Málokdo si v tomto věku uvědomuje, že do počátku jeho skutečné maximální sportovní výkonnosti mu schází minimálně ještě další tři roky dřiny.

závodníci by měli být v 19-20 letech triatlonově hotovými plavci s patnáctistovkou na krátkém bazénu hluboko pod 17. min. u chlapců a 18.30 min. u děvčat.

Přípravné období na první juniorskou sezónu by mělo být charakterizováno zásadnějším nárůstem tréninkových objemů v běhu a cyklistice a to v takto napsaném pořadí důležitosti. V přípravě do druhé juniorské sezóny nárůst pokračuje, ale na běh a cyklistiku klademe již stejný důraz.

Etapa tréninku maximální sportovní výkonnosti - mladší senioři 21-23 (24) let
Etapa tréninku maximální sportovní výkonnosti je vyvrcholením dlouhodobého tréninkového procesu. Ti zarputilí stupňují své tréninkové úsilí a postupně s pozvolna klesajícími objemovými každoročními přírůstky začínají stále více nastupovat progresivnější a intenzivnější tréninkové metody. Rozvoj kondiční, funkční a psychické připravenosti je jedním z nejdůležitějších úkolů této etapy, spolu se stabilizací racionální techniky a prostřednictvím závodních zkušeností rozvojem špičkové taktiky. Závodníci se stávají hotovými profesionály po všech stránkách, včetně výživy, regenerace a odpočinku. Ti  pomalejší a o to vytrvalejší začínají pošilhávat po dlouhém triatlonu.

Sportovní trénink se neobejde bez zásad racionálního plánování a stavby tréninku, komplexnosti, zvyšování zatížení ,spojeného s regenerací a individuálního přístupu.

Senioři 23 a více
Hotoví závodníci, schopni téměř celoročně podávat standardně dobré výkony a připravit se na výkony vynikající. Věk okolo 23 let je vhodný pro seriózní uvažování o dlouhém triatlonu pro výborné triatlonisty s hlavně cyklistickými a běžeckými vytrvalostními schopnostmi.

Závodníci se v objemu, intenzitě a ostatních ukazatelích dostávají na individuální maximum. Zkušenosti z mnohaleté přípravy dávají závodníkovi tréninkovou jistotu, možnost "pilovat detaily" a hledat drobnější i zásadnější změny v obsahu přípravy vedoucí ke špičkovým výkonům.

Trénink špičkového triatlonisty je charakteristický zcela mimořádným zatěžováním. Je proto nutné řešit otázky typu k čemu příslušné zatížení slouží, co jím chci dosáhnout a kontrolovat, zda použitý prostředek vedl k vytčenému cíli. Také oblast regenerace sil je pevnou a velmi důležitou součástí přípravy.

Triatlon se stává po určitou dobu hlavním smyslem života a je mu podřízeno téměř vše.

Hodnocení:
SOUVISEJÍCÍ ODKAZY
Sport Training Center - trénink triatlonu
Přečteno 4651x

Komentáře

RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
17.4.24Youri Keulen a Ashleigh Gentle ovládli triatlon Singapore T100
7.4.24Drama a kontroverze na IRONMAN 70.3 Oceanside 2024: Vítězství Sanderse a Knibb a sporné diskvalifikace.
28.3.24Olympijský šermíř Beran ocenil železnou ženu z Havaje. Stala se sportovcem roku Prahy 14
20.3.24Ironman nedávno aktualizoval svá pravidla, přinášející několik významných změn.
11.3.24Dominance Ditleva a Lee zahájila éru T100 v Miami
2.3.24McKenna a Sodaro ovládli Ironman Nový Zéland
19.2.24Dříve stačilo do tepla jen jezdit a dnes by tam triatlonista pomalu měl bydlet celou zimu, říká Pavel Wohl
6.2.24Mistrovství světa Ironman 70.3 pro rok 2025 míří do Marbelly ve Španělsku
27.1.24Triatlonová komunita není aktuálně úplně kompaktní, rád bych naše prostředí více spojil, říká Petr Soukup
21.1.24Skvělé, že někteří profíci dají nahlédnout, jak trénují, říká Roman Procházka