Co se svazem triatlonu po podzimní valné hromadě z dílny Jaromíra Horáka

1.07.2010 -
Vážení triatlonoví přátelé, dostává se Vám do rukou dokument, který informuje triatlonovou veřejnost o možných změnách, které by mohly nastat v oblasti řízení českého triatlonu. Současný stav principů řízení ČSTT přetrval od revoluce a lze se snad oprávněně domnívat, že dávno není poplatný potřebám závodníků, klubů, pořadatelů, sponzorů, médií a firem, které se na sportovním průmyslu živí a které mu dávají potřebný drive.

Aktuální důvěra ve vedení ČSTT je nízká a Český pohár prodělává jednu z nejtěžších sezón.

To vše jsou důvody, proč jsem se nechal kooptovat do Rady, resp. VV a proč se pokusím od základů změnit současný – podle mého názoru – nevyhovující systém řízení a fungování svazu.

Předkládám Vám návrh možného budoucího stavu, který prosím považujte i za věcnou náplň mé, tentokrát řádné kandidatury na post předsedy ČSTT. Mám v úmyslu přesvědčit členskou základnu o nutnosti a správnosti změn.  Pokud budu na volební valné hromadě ČSTT, která je svolána na 16.10.2010  zvolen, nechám si valnou hromadou uložit provést transformaci ČSTT ve smyslu dále uvedeném.

Shrnutí hlavních principů transformace

  1. Otevření svazu triatlonu i jiným lidem a subjektům, než jsou TT kluby. Zvláště pak firmám, které v triatlonovém průmyslu podnikají, partnerům, pořadatelům závodů, médiím atp.
  2. Zavedení podobného principu, jaký funguje v akciových společnostech. Každý člen asociace bude mít právo na valné hromadě disponovat takovým množstvím hlasů, které budou odrážet jeho reálný vliv a význam.
  3. Zrušení výkonného výboru a jeho nahrazení generálním ředitelem, který bude mít svůj realizační tým.
  4. Delegování kompletní odpovědnosti za realizaci českých pohárů firmám, které se na tuto činnost budou specializovat. Svaz nesmí na pohárech „podnikat“ = nesmí zde obchodovat s reklamní plochou.

Parametry současného stavu řízení ČSTT

Diskutujme situaci před pár lety, kdy došlo ke zmanipulování hlasování valné hromady ČSTT a nastala reálná krize řízení ČSTT. Následně pak dalo značné úsilí sanovat situaci do přijatelného stavu. Nyní, s odstupem času bych napsal, že sanace krize byla medvědí službou. Nejen, že jsme nevyhodnotili a neposoudili skutečné příčiny krize, ale ani jsme důkladně nezvážili, zda není lepší nechat ČSTT zhavarovat a postavit novou, moderní instituci.  Namísto toho jsme sanovali krizi a fixovali nefunkční mechanismus, kdy trosky zástupců klubů na valné hromadě volí exekutivu (výkonný výbor).

Hlavní příčinu vleklých potíží ČSTT totiž vidím v tom, že nedostatečně reprezentativní vzorek triatlonem dotčených osob volí výkonný výbor, kdy přitom vybírá jen z útlé skupiny dobrovolníků:

a)       pouze náhodou jsou takto zvoleni jedinci manažersky schopní a věcně znalí

b)       k práci nejsou tito lidé finančně motivovaní. V současné praxi je hlavní motivační mechanismus – vydělávat peníze – dokonce potlačován. Každý zvolený je potahován, pokud na „svazovém“ vydělává.

c)       každý zvolený má svoji práci, svůj business atd. a triatlon řeší často až jako poslední téma, pokud vůbec

 

Občas je možné od závodníků, nebo od zástupců klubů slyšet názor: „Svaz k ničemu nepotřebujeme“.

Zvažme, prosím, odpověď na tuto otázku s potřebným nadhledem a zamysleme se nad tím, zda potřebujeme, resp. chceme silnou a důvěryhodnou asociaci, která bude zastupovat/reprezentovat triatlon a jemu příbuzné multi-sporty v očích odborné i laické veřejnosti nejen v ČR ale i na mezinárodním poli, v zorném úhlu firem, sponzorů, médií, rodičů a podobně. Zda potřebujeme takovou asociaci, která bude profesionálně zajišťovat společné a potřebné činnosti tak, abychom na triatlon, tedy myslím na jeho vedení, byli hrdí.

Můj názor je, že taková asociace je nutná. Bavme se tedy o tom, jak má vypadat, co má dělat, kolik bude její činnost stát a kdo to zaplatí.

 

  1. Diskuse možného cílového stavu

Hlavní pilíř nového přístupu (který asi není nový, ale je třeba jej nově oprášit a uplatnit):

Nová ČSTT (nebo organizace zbrusu nového názvu) funguje z vůle závodníků, nadšenců, klubů, firem, atp., které triatlon baví nebo na něm vydělávají. Dále budu tuto novou organizaci nazývat asociací.

Asociace pak bude zajišťovat a realizovat pouze a výhradě služby pro asociované členy, kteří si spektrum služeb schválili a kteří si tyto služby platí. Je zřejmé, že členové budou směřovat činnost asociace k tomu, aby prioritně a aktuálně podporovala své členy ke sportovním, obchodním a/nebo jiným úspěchům.

Tento odstavec m.j. říká, že v novém uspořádání bude nutné zajistit potřebnou dynamiku změn – tedy aktualizaci zadání toho co asociace dělat má a co dělat nemá. Nesmí hrozit riziko zamrznutí témat například takové, kterého jsme svědky v současném stavu. Uvažme, že skladba a obsah práce „komisí výkonného výboru“ vznikla po rozpadu československé federace, a od té doby se nic nezměnilo. 

Úvodem dovolte soubor cílů, které je třeba diskutovat, formulovat, schválit - a snažit se jich držet:

 

Cíle triatlonu v ČR = Cíle asociace

       Dostat TT v ČR zpět na sportovní a mediální výsluní, stát se vzorem a příkladem pro ostatní sporty – v mnoha oblastech tak, jak tomu bylo v devadesátých letech.

       Znovu postavit silný Český pohár s velkými závody, který by byl „rozpoznatelný“ i netriatlonovou veřejností, diváky, sponzory, médii, atp.  Závody musejí být mohutné/veliké a musí o nich být „slyšet“.

       Vychovávat vzory/sportovce, kteří dosáhnou na medaile (ME, MS, OH) a budou tak příkladem pro děti, resp. nové mladé závodníky.

       Podporovat zviditelňování ČR v zahraničí díky kvalitní TT reprezentaci a podporovat tak ekonomicko-sociální potenciál ČR - podpora exportu, rozvoj turistiky atp.

       Cílem TT (stejně jako všech vytrvalostních sportů) musí být zvyšování procenta pravidelně sportujících lidí ve všech věkových skupinách, zvláště pak ve firmách. Prokázat tak, že TT je instrument, který mimořádně účinně (třeba i více než jiné sporty) přispívá k 

       rozvoji a posilování osobností, růstu a kultivaci pracovní výkonnosti, kvalitnějšímu řízení firem a tedy i růstu výkonnosti české ekonomiky,

       k nižší nemocnosti se zřejmými ekonomickými důsledky v oblasti zdravotnictví,

       poklesu drogové závislosti, kriminality a s tím spojených nákladů odpovídajících resortů.

Aktualizace a schvalování cílů, včetně příslušných metrik pro jejich plánování a vyhodnocování musí být předmětem jednání valné hromady asociace.

 

  1. Stavební kameny řešení

B1. Koho asociace sdružuje

 

Asociace bude sdružovat fyzické a právnické osoby, které se o TT z jakýchkoli důvodů zajímají.  Proto je třeba vytipovat, oslovit a k členství v  asociaci zmotivovat zástupce správných cílových skupin:

 

Kód

Cílová skupina

TT1

Rodič budoucího možného nebo současného mladého závodníka (do 15 let)

TT2

Závodník

TT3

Skupina závodníků bez právní subjektivity (bez IČ)

TT4

Skupina závodníků s právní subjektivitou (klub, firma, spol. organizace, .. mající IČ)

TT5

Trenér

TT6

Pořadatel závodu/ů

TT7

Kouč skupiny závodníků, manažer

TT8

Firma (která vyrábí, nebo prodává do TT prostředí své výrobky, nebo služby)

TT9

Média (tisk, TV, rozhlas, internet, ...) pro která je TT zajímavý

TT10

Sponzor, donátor, či jiný subjekt, který do TT prostředí historicky nebo aktuálně investoval/tuje nebo je to potenciální partner

TT11

Zástupce jiného sportu, který od TT očekává vhodnou symbiozu, kooperaci, ...

TT12

(Sportovní) škola, která umožňuje TT přípravu nebo jiné zařízení tohoto typu

TT13

Ostatní tuzemská, nebo zahraniční „veřejnost“ s odůvodněným zájmem o TT nebo vlivem na něho

TT14

ČSTV, ETU, ITU,  resp. jiné organizace, které mohou být pro ČSTT relevantní

TT15

MŠMT, MO, MV, krajský, nebo obecní úřad, magistrát, ... nebo jiná relevantní složka státu

TT16

Zdravotní pojišťovna/y

Každý člen nové asociace musí mít jistotu, že jeho vliv na rozhodování/řízení bude reflektovat jeho reálný vliv a význam v TT dění. Každý člen asociace proto bude mít takový počet hlasů, pro jednání valné hromady, který bude odpovídat jeho reálnému vlivu a významu.

Každý člen asociace bude mít na www asociace svoji veřejnou profesní registraci, obsahující pravdivé informace, ze kterých bude možné počet hlasů jednoduše vypočítat.

B2. Název asociace

Je jistě možné ponechat současný název Český svaz triatlonu. Domnívám se však, že by se právě k výročí 30 let mohla provést změna názvu tak, aby se podtrhl rozsah změn. Z dosavadní diskuse se mi jeví jako nejvhodnější alternativa Česká triatlonová asociace se zkratkou CTA. Značnou výhodou tohoto názvu je, že respektuje zavedený anglický název a zkratku.

B3. Orgány asociace - Valná hromada asociace

Valná hromada se bude konat 1x ročně vždy po sezoně. Členové asociace se budou registrovat k účasti na valné hromadě takto:

       K elektronické on-line účasti prostřednictvím video konference s hlasováním sms,

       K elektronické on-line účasti pasivní (sledování na internetu) s hlasováním sms,

       K fyzické účasti na VH,

       Delegováním svých hlasů (všech hlasů, kterými daný člen disponuje) jinému členovi asociace, který delegování hlasů akceptoval. Typicky pro závodníky = členy klubů, kteří chtějí být přímí členové asociace a zároveň budou delegovat hlasovací právo vybranému šéfovi klubu.

B4. Orgány asociace - Rada

Valná hromada volí své zástupce do Rady. Každý člen asociace může kandidovat na volbu do Rady. Rada není výkonný orgán, členství v Radě je čestné a nehonorované.  Rada realizuje zadání, které vyplývá z usnesení valné hromady prostřednictvím generálního ředitele asociace, dále jen  GŘ TT. Rada dohlíží na činnost GŘ TT sama prostřednictví svých členů, případně prostřednictvím externí firmy.

Rada tedy jmenuje a odvolává generálního ředitele asociace.

Rada případně vybírá a kontrahuje firmu, která kontroluje a dozoruje, zda činnost exekutivy (tedy GŘTT a jeho týmu) naplňuje zadání (výčet služeb), které schválila valná hromada asociace.

Členové rady slouží jako organický nástroj sběru informací z terénu - toho co členové chtějí, co nechtějí a tyto informace podle potřeby předávají GŘ TT. Rada má svého předsedu. Tím se stává člen rady, který získal nejvyšší počet hlasů od delegátů VH.  Předseda Rady je statutární zástupce asociace stejně tak, jako GŘ TT. Rada má 13 členů, volených na 2 roky. Každý člen může být zvolen maximálně 2x po sobě. Pak je nutná minimálně 2 letá pauza. Rada se schází 4x ročně. Po valné hromadě, před sezonou, po sezoně a před valnou hromadou. Jednání Rady se uskutečňují tak, že jednání hostí vždy jeden z členů rady „u sebe“ resp. tam, kde uzná za vhodné.

B5. Orgány asociace – Generální ředitel

Výkonný výbor navrhuji v jeho dnešní podobě zrušit a nahradit jej profesionálním nevoleným ředitelem ČSTT. V gesci ředitele ČSTT bude řídit (spolu s případnými dalšími zaměstnanci a hlavně s externími subjekty) reálné TT dění.

Generální ředitel asociace tak bude profesionál, který bude mít svůj tým – odhaduji, že většinu činností a rozhodnutí zvládne sám, se sekretářkou a s poradními orgány (komisemi:-)), které si zřejmě zřídí.

Velké a náročné záležitosti budou nasmlouvané s externími partnery (například pořádání seriálů Českého poháru, účetnictví, zajištění cest reprezentace a podobně). Kancelář asociace musí být na důstojném místě v Praze s takovým vybavením, abychom se za asociaci nemuseli stydět – před partnery, médii, zahraničními návštěvníky atd.

GŘ TT a jeho tým tedy budou poskytovat služby členům asociace, ať se jedná o služby obecného charakteru (viz kapitola B6. Služby členům), nebo služby specifického charakteru podle potřeb členů (např. služby administrativního charakteru, business zázemí v Praze, ...)

Detaily a přesný popis fungování orgánů asociace bude předmětem práce advokátní kanceláře ve fázi přípravy stanov asociace.

B6. Služby členům

Asociace sama, nebo prostřednictvím spolupracujících institucí/firem umožňuje/přispívá/realizuje soubor služeb, které mají dále naznačený význam pro členy asociace:

Iniciování a koordinace seriálů závodů Českých pohárů ve všech TT disciplínách.

Řízení a budování silného TT prostředí v ČR, které znamená růst obratu v nákupu zboží a služeb s TT spojených tak, aby mohly růst i zisky firem, v TT sportu působící.

Uplatňování a zastupování zájmu a potřeb českého triatlonu v zahraničí, komunikaci s ETU/ITU a asociacemi jiných zemí

Komunikace s relevantními institucemi v ČR, zvláště pak těmi, které na sport přispívají – MŠMT, Sazka, ...

Zajištění správného směrování „dotací“, účetnictví a výkaznictví směrem k donátorům (včetně centrálních sponzorů)

Organizace a příprava jednání Rady a valné hromady (5 akcí do roka)

Synchronizace a údržba pravidel TT ve smyslu ETU/ITU regulí pro potřeby závodů českého poháru. Včetně práva schválení těchto pravidel.

Vyhotovení zjednodušených pravidel pro potřeby ostatních závodů „pro veřejnost“. Včetně práva schválení těchto pravidel.

Hledání, výchova, evidence a rozpisy rozhodčích na závody (všech pořadatelů, kteří o to projeví zájem, nikoli jen český pohár) – asi na externí smlouvu. Rozhodčí by měli být financování díky sponzorům, kteří budu na rozhodčí nasmlouváni.

Věcná a finanční kontrola tam, kam jdou „dotace“ od státu, sazky, sponzorů atd.

Marketingová práce: Zajištění loga resp. dalších marketingových materiálů asociace na akcích typu český pohár, jiných významných závodech, jiných vhodných místech atp.

Mediální práce: práce s médii tak, aby se o dění v českém triatlonu vědělo. Cílem je podpořit organizátory, závodníky, partnery, firmy (členy asociace),... primárním cílem není medializovat asociaci.

Reprezentace – vymyslet a vhodnou formou realizovat problematiku reprezentace. Asi na externí smlouvu. V tomto případě se jeví jako správné podpořit reprezentaci sponzory.

Smluvní a právní problematika. Jeví se jako vhodné, aby jak asociace, tak pořadatelé měli silné zázemí v oblasti smluvní a právní tak, aby každý „nekrvácel“ ve stejných nebo podobných tématech.

Komunikace s ETU/ITU v potřebných tématech (např. kandidatura a pořádání závodů, zařazených do „pohárů“ )

Vhodná manažersko-organizační práce v oblasti „TMK“. Školení a certifikace trenérů musí být delegována subjektu, který je na tuto problematiku profesně specializovaný (například FTVS UK). Vlastní provádění školení, resp. výchova trenérů, stejně tak vlastní trénování závodníků musí být předmětem podnikání lidí/živnostníků/firem v takovém rozsahu, který určí trh.

Vybudování a udržování kvalitního informačního webu s kompletním informačním servisem: registrace členů, termínovka, reportáže, archivy, žebříčky, statistiky, poradna, e-shop, termíny možných společných tréninků pro výkonnostní veřejnost, atd. Vyladit, aby obsah www nekonkuroval komerčním www

Pomoc se zajištěním tréninků, metodiky pro výkonnostní veřejnost. Zvážit a nabídnout členům asociace zajištění pronájmu drah ve velkých městech. Poradna pro hobíky od lidí a firem profitujících z asociace.

B7. Financování 

Financování asociace je řízeno rozpočtem asociace, který schvaluje valná hromada. Rozpočet musí být stavěn jako vyrovnaný.

Rozpočet obsahuje jako hlavní příjmy členské příspěvky od členů asociace. Výše členských příspěvků bude závislá na tom, jakou cenu mají služby asociace pro její členy. Každý člen asociace tedy musí předem rozumět tomu, jaké služby, v jakém rozsahu a kvalitě může od asociace očekávat a kolik ho tyto služby budou stát, aby se mohl rozhodnout, zda se mu vyplatí stát se členem asociace. Výši členského příspěvku tedy navrhuji jako individuálně kalkulovanou a má tak charakter smluvní ceny.

Popis kalkulace výše členských příspěvků přesahuje rámec tohoto dokumentu. Věřím, že se od srpna 2010 podaří zprovoznit testovací a zkušební provoz registračního www, ze kterého budou potřebné informace a detaily zřejmé.

B8. Český pohár v triatlonu

Pro naplnění výše uvedených cílů je podle mého názoru nutné, abychom obrodili jasný a silný seriál závodů, kdy většina těchto závodů budou na olympijských tratích a bez háků.

Pohárové závody musejí být komplementární se závody dětí i veteránů tak, aby se vytvořily předpoklady pro bohatou účast lidí, VIP, sponzorů, médií atd. Doporučil bych Český pohár, který bude mít 13 silných závodních dnů (protože máme 13 krajů a to se jeví vhodné respektovat).

Pořadí poháru bych pak doporučil kalkulovat jako výkonnostní pořadí spíš, než bodové pořadí proto, abychom nenutili špičku závodit na mnoha závodech doma. Pro vítězství v takto kalkulovaném pořadí poháru pak stačí jet doma 1 závod.

Vězte, že se z titulu předsedy STK již nyní pokusím v této filosofii nalézt potenciální partnery pro pořádání českých pohárů všech TT disciplín na roky 2011-15.

Partner asociace, který bude pořádat ČP, musí být firma, pro kterou bude realizace seriálu podnikatelský záměr.

       Takového partnera lze buď vytvořit jako konsorcium dnes aktuálních pořadatelů

       Nebo jej lze nalézt tak, že se o správnosti a obchodní efektivitě přesvědčí někdo, kdo již podobný seriál závodů – v jiném sportu – běžky, in-line, horská kola, ... – realizuje

Asociace nesmí mít ambici na pohárech, resp. na pohárových závodech podnikat. Na Českém poháru tak bude mít asociace pouze logo a název a nesmí mít žádné obchodní požadavky na % reklamní plochy.

Mistrovství ČR preferuji vyhlásit tak, aby to byl jeden konkrétní závod, typicky jeden ze seriálu závodů ČP, kde se rozdělí kompletní sada medailí. Zvážit a připravit „triatlonový víkend“, kdy se na jednom místě potkají mistrovství ČR všech TT disciplín. Taková bomba by zřejmě nenechala žádná média a sponzory „v klidu“.

B9. Pravidla TT a jejich dodržování

Za zcela klíčové považuji do budoucna to, aby se vyhotovila jednoduchá pravidla pro každou TT disciplínu zvlášť, která budou jednoduchá, čtivá a budou určena pro široké spektrum pořadatelů a závodníků – mimo závody Českého poháru a pro všechny věkové kategorie od předškolních dětí po veterány.

Role asociace je dále v tom, aby tato pravidla byla správně komunikována, distribuována, aktualizována. V ČR se každoročně realizují desítky závodů zcela bez pravidel na smůlu a ke škodě všem zúčastněným.

Pro potřeby pohárových a mistrovských závodů pak budou udržována o něco podrobnější pravidla tak, aby postihovala hlavní ETU/ITU regule. Osobně bych preferoval více selského rozumu namísto zohlednění každého ETU/ITU detailu. Asociace musí udržovat aktuální překlad ETU a ITU pravidel a případných rozdílů pro potřeby všech závodníků, kteří jezdí závodit do zahraničí. V odpovědnosti GŘ TT musí být i udržování seznamu rozhodčích, jejich působnosti a cen, za které jsou ochotni/schopni plnit roli rozhodčího na závodech všech úrovní.

B10. Podpora pořadatelů

Asociace musí být schopna zajistit metodickou i věcnou podporu svých členů - pořadatelů, zvláště pak pořadatelů nepohárových závodů (pouťáků). Bude tedy třeba aktualizovat a spolu s pravidly distribuovat pořadatelský manuál, seznam lidí a firem ochotných/schopných pomoci při pořádání závodů. Asociace bude také prostřednictvím svého www realizovat zpětnou vazbu (vyhodnocování) závodů všech úrovní multikriteriálním hodnocením.

B11. Zajištění dlouhodobé stability asociace

Rozhodovací řídící systém asociace musí být natolik „chytrý“, aby neumožnil žádnému subjektu přetlačit/zvrátit hlasování valné hromady. Například, silný sponzor nesmí mít možnost získat (de-facto koupit) většinu hlasů valné hromady a tím zvrátit potřebnou názorovou vyváženost.

Proto navrhuji, aby existoval tématický půdorys asociace, jakési řídící schéma, organický mozek - který zajistí nadřazenost důležitých témat nad potřebami jednotlivých členů asociace.  Princip „mozku“ je tento:

Odhadněme (a následně průběžně aktualizujme) výčet hlavních skupin členů asociace a zároveň činností=témat=procesů, které se při vší upřímnosti domníváme, že jsou pro rozvoj triatlonu v ČR nejdůležitější. Dejme těmto tématům jejich důležitost a zohledněme jejich význam při „rozdávání“ volebních hlasů pro členy na jednání valné hromady. Vytvoříme tím dynamicky se měnící strukturu „akcionářů“ nové asociace, která bude odrážet reálné osoby a instituce v prostředí TT právě se vyskytující.

Tabulka přináší návrh témat a návrh významu každého téma. Význam/vliv každého téma nechť je pro jednoduchost reprezentován počtem hlasů, které každému tématu přidělíme. Představme si, že celkem bude k dispozici 1000 hlasů:

Téma název

Téma popis

Hlasů

Talenti
do 15 let

Vyhledávání talentů, zvláště pak dětí. Trénování a práce s mládeží.

150

Závodníci

Metodická a praktická příprava, regenerace, jejich sdružování, informování, závodění, ...

200

Reprezentace

Obsazování důležitých závodů v zahraničí, prezentace ČR v zahraničí, růst/podpora sportovní turistiky a business s tím spojeného

100

Partneři

Zajištění a realizace takových činností, které přesahují rámec možností a schopností GŘ TT a jeho týmu. Například: zajištění českých pohárů všech TT disciplín, poskytování služeb s tím spojených členům asociace.

150

Pořadatelé

Pořádání TT závodů všech disciplín mimo závody Českého poháru.

150

Firmy

Nákup a prodej zboží a služeb, spojených s TT prostředím v ČR

150

Média

Publikování informací v médiích všech typů, které jsou k TT jakkoli relevantní

100

Aktualizaci tabulky témat a vlivů témat bude provádět podle přesného scénáře Rada. Registrační www pak zajistí, aby se hlasy, které jsou pro každé téma k dispozici, co nejspravedlivěji rozdělily mezi členy asociace.

Výklad kalkulace počtu hlasů každého člena bude zřejmý z testovacího registračního www, který spustíme v srpnu 2010.

B12. Členství v asociaci, registrace na www

Po seznámení se s asociací, po testovací registraci  a poté, kdy mu bude zkalkulována výše členského příspěvku se může každý rozhodnout požádat o členství v asociaci (registrací na www a zaškrtnutím políčka „chci být členem“).

Pokud úspěšně proběhne ověření jím uvedených údajů a bude-li splňovat podmínky členství, bude vygenerována pdf asociační smlouva, jejíž „podpis“ bude proveden pomocí potvrzovací sms. Systém poté vygeneruje elektronickou fakturu/výzvu k uhrazení členského příspěvku za daný kalendářní rok. Řádné členství je naplněno uhrazením členského příspěvku.

Každý člen asociace musí souhlasit s tím, že na www asociace bude jeho veřejná registrační karta, která bude obsahovat informace, které jsou nutné k výpočtu počtu hlasů. Člen asociace souhlasí s tím, že GŘ TT má právo neuznat hodnotu nesprávně vyplněných údajů a může trvat na opravě takových údajů. Kdokoli bude mít právo vznést námitku k hodnotám v registračních kartách a požádat člena o opravu. Bude-li zjištěn podvod při registracích, může být uplatněna příslušná sankce.

Členství firmy/instituce v asociaci

Pokud se kdokoli registruje navíc jako zástupce určité firmy, klubu, instituce, která je rozpoznána  českým právem (nebo jako zástupce více takových institucí), tak může následovat bilaterální jednání mezi vedením asociace a institucí tak, aby mohla být případně uzavřena asociační smlouva, která vymezí detaily spolupráce, resp. vyřeší řádné členství instituce v asociaci.

  1. Závěr

Děkuji, pokud jste se dostali až k závěru. Vězte prosím, že tento dokument odráží výsledek 2 měsíční diskuse nad původními tezemi transformace. Jak je patrné ze zápisu jednání Rady ČSTT 05/10 ze dne 22. 6. 2010, tak předloženou koncepci transformace Rada ČSTT poměrem hlasů - 4 proti, 3 pro, 2 se zdrželi, 2 byli omluveni - neodsouhlasila.  Považujte tedy prosím dokument za moji soukromou iniciativu a nikoli za oficiální svazový návrh.

Pokud se Vám předložená transformace jeví jako správná a obecně přínosná, tak prosím, zvažte svoji testovací registraci. Od 15. srpna 2010 zahájíme testovací registrace na www.equica.cz/TT-transformace. Vedle vlastní registrace zde bude také možnost uplatnit Vaše názory na některá témata prostřednictvím strukturovaného dotazníku. 

Pokud se podaří zmotivovat dostatečný počet lidí, aby vyplnili registrační karty a pokud bude zřejmá podpora transformace, tak budu na volební valné hromadě, která by se měla uskutečnit 16. 10. 2010, kandidovat na post předsedy ČSTT s cílem získat potřebný mandát pro realizaci navržených změn.

V této fázi Vás zdvořile žádám o distribuci tohoto dokumentu každému, kdo Vám připadá vhodný - ze všech cílových skupin tak, jak jsou v dokumentu uvedeny. Zvláště pak prosím o distribuci dokumentu mezi majitele/ředitele firem sportovního průmyslu.

Shrnutí výsledků zkušebních registrací, stejně tak Vašich námětů a příspěvků budu prezentovat na valné hromadě 16. 10. 2010  všem delegátům VH. Tímto Vás opatrně žádám, abyste na valnou hromadu vyslali zástupce vašeho klubu, ideálně pak takového, který bude s „transformací“ do potřebné míry seznámen.

Závěrem, děkuji mnohým z Vás za zasílané nebo osobně předávané náměty a připomínky a těším se na další možnou spolupráci nad tímto zajímavým tématem.

Jaromír Horák a kolektiv, květen – červenec 2010

Jaromir.horak@equica.cz

Hodnocení:
Přečteno 745x

Komentáře

obcanske sdruzeni Reagovat
Re: obcanske sdruzeni Reagovat
Haha Reagovat
Odpovednost a prava? Reagovat
je to legrace Reagovat
normalni lidi si uvedomili, ze svaz nepotrebuji Reagovat
RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
29.5.22Triatlonista Grebík vstoupil do olympijské kvalifikace senzačním 7. místem na Světovém poháru! Volár obsadil na ME v super sprintu 15. místo
29.5.22Tituly zůstaly doma. Mistry ČR ve sprint triatlonu se na Brněnské přehradě stali Kočař a Hrušková
16.5.222 dny, 4 vítězství: triatlonista Grebík ovládl český šampionát v supersprintu
11.4.22Zasněžený Aquatlon Příbram ovládli Zikmund a Mičková
7.3.22Český pohár v aquatlonu odstartoval ve Zlíně triumfem Václavíka a Horňové
16.2.22Mistrovství Evropy v terénním triatlonu budou letos hostit Prachatice
8.11.21Královnou českého triatlonu byla v anketě zvolena olympionička Petra Kuříková
1.11.21Grabmullerová má bronz z MS v terénním triatlonu! Kočař byl čtvrtý
24.10.21Je dobojováno. Aquatlonový pohár ovládli Tomáš Zikmund a Petra Dvořáková
21.10.21Děčínský Železný muž – 14.5.2022 a neb Memoriál Toma Jiráně