Obchodní podmínky

28.04.2013 -
Obchodní podmínky
platné od 24.8.2011 pro www.sport3.cz Etriatlon shop provozovaný firmou Petr Valeš, IČ 69163944, 
Slunečná 2406, 54401 Dvůr Králové nad Labem, registrováno pod spisovnou značkou ev.č.: 361001-5057 ze dne 
5.6.2000 u živnostenského úřadu  Dvůr Králové n.L.

1. Všeobecná ustanovení 
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené 
prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou 
pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže 
vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy Petr Valeš) a jeho zákazníků 
(kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její 
nedílnou součástí. Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá 
prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka (objednávky doručené 
prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v 
internetovém obchodě. 

2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen 
zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách 
www.sport3.cz, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud 
nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Petr Valeš (dále jen prodávající) se zavazuje, že 
bude svým odběratelům dodávat: - bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi 
obvyklými pro daný druh zboží -vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR -
vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný 
druh zboží obvyklé

3. Místo plnění
Místem plnění je obchod (sklad) prodávajícího.  

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů 
a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje 
formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. 
Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy 
potvrzením objednávky. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, 
náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky 
vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li prodávající objednávku požadovaným 
způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka 
uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.
Trvalí zákazníci s nimi je uzavřena písemná kupní smlouva požívají výhod sjednaných při podepisování 
smlouvy, resp. jednostranně nabízených prodávajícím po uzavření smlouvy na jeho internetové 
stránce.
Na zboží v akci a ve výprodeji se již nevztahuje žádná další sleva, nejsou započítáváni "hvězdičky" a 
cena za zboží je v okamžiku objednání konečná. Kupující souhlasí s použitím komunikačních 
prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití 
komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové 
připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám 

4.1 Komunikace se spotřebitelem po odeslání objednávky:
automatický email s rekapitulací objednávky
email o změně stavu objednávky
u registrovaného zákazníka možnost sledování stavu objednávky přes klientský účet
email o odeslání objednávky
v případě nedostupnosti objednaného zboží, email s náhradou, popřípadě info o stornu 
objednávky, ze strany dodavatele.


4.2 Způsob stornování objednávky spotřebitelem:
Zákazník má možnost stornovat objednávku těmito způsoby:
registrovaný zákazník přes svůj klientský účet, dokud objednávka není přijata administrátorem 
obchodu.
neregistrovaný zákazník - emailem na adrese sport@etriatlon.cz nebo telefonicky 
na tel.: 777981754 neprodleně po odeslání objednávky a zjištění nesrovnalosti v objednávce.

5. Cena a placení
Firma Petr Valeš je plátcem DPH. Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách www.sport3.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového 
ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, 
výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a 
ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní 
ceny za samostatnou část dodávky uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě 
nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z 
hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje 
vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým 
dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není 
dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Uvedené ceny na eshopu jsou včetně 
DPH.

6. Dodací lhůta
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!! DODACÍ LHŮTA U VŠECH PRODUKTŮ JE UVÁDĚNA V POČTU PRACOVNÍCH 
DNŮ.
Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech 
podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se 
prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 2 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně 
k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými 
prodávajícím. Většina zboží je převážně stále na skladě, pokud zboží skladem není, dodací lhůta se 
pohybuje cca od 1 do 4 týdnů. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího 
písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude 
možné dodat přepravci do 2 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný 
srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje 
za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den 
sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní 
odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě
prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené 
odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

7.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní 
smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé 
zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a 
počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku 
novin, periodik a časopisů.

7.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 7.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, 
má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy 
odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu 
provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího shop@sport3.cz

7.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku 
ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy 
prodávajícímu. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok 
na smluvní pokutu ve výši 100Kč (slovy: sto korun českých) za každý den prodlení, maximálně však do 
výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody 
vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda 
přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, jeli to možné, v původním obalu.

7.4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 7.3 obchodních podmínek je 
prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali 
vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

7.5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu 
(bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení 
lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 7.4 obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený 
kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.
7.6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či 
částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím 
vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku 
kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 7.3 obchodních 
podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní 
ceny. 

7.7. Při vrácení zboží ze zahraničí, bude ź ceny stornované objednávky odečtena částka 250,- Kč, za 
poplatky spojené s převodem na účet jiné země

8. Dopravní podmínky, poštovné
Vyhrazujeme si právo zvolit způsob přepravy dle aktuálního vytížení jednotlivých druhů přepravy. 
Prodávající zasílá balíky prostřednictvím přepravní společnosti PPL a Česká pošta. Zboží je vždy 
zabaleno tak, aby nedošlo k poškození originálního obalu ani samotného zboží.
Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro:
osobním převzetím na prodejně - Prvního pluku 8, Praha 8 - Karlín, 18000

DPD    na dobírku ČR - 100,- Kč
DPD   platba převodem, kartou ČR - 100,- Kč
DPD    poštovné zdarma při objednávce nad 3000,- Kč
DPD    poštovné Slovensko 240,- Kč (platba předem)

Hodnocení:
DALŠÍ ČLÁNKY V RUBRICE
28.4.13Kontakt
28.4.13Obchodní podmínky
Přečteno 4435x
RUBRIKY ČLÁNKŮ
AKTUÁLNÍ ČLÁNKY
17.6.24Generálku na MS v Nice ukořistila Charles, Besperát fantasticky druhá
9.6.24T100 - Napínavý souboj generací a dominance Knibb
28.5.24Český triatlon míří do Paříže! Petra Kuříková uspěla v náročné kvalifikaci
21.5.24Evropské triatlonové eposy: Lanzarote a Šamorín
28.4.24IRONMAN Texas ovládli Hermandez a Matthews, Jana Richtrová ovládla AG
26.4.24Výsledkový servis
17.4.24Youri Keulen a Ashleigh Gentle ovládli triatlon Singapore T100
7.4.24Drama a kontroverze na IRONMAN 70.3 Oceanside 2024: Vítězství Sanderse a Knibb a sporné diskvalifikace.
28.3.24Olympijský šermíř Beran ocenil železnou ženu z Havaje. Stala se sportovcem roku Prahy 14
20.3.24Ironman nedávno aktualizoval svá pravidla, přinášející několik významných změn.